پسند+ایـــنا شعـــرای زمانی هستش که شـــآعــرر بودم ...هه..{مزخرف}
+دیشب یکی از این مادرا به بچش رسیـــد

پسند

چتر
بین من و تو
فاصله نیست
وقتی هوا بارانی ست

پسند

اتو می کنم
آفتابی که اتاقم را
چروک کرده است

از خانم فائزه سیفزاده

پسند

وقتی که تو رفتی
نگاهم غرق شد
دلم مانند کشتی طوفان زده
در دریا رهایش کردم

سیروس ذکایی

پسند
درباره

انجمن ادبی پریسکه سرایان ایران انجمنی تخصصی با محوریت شعر امروز ایران بنیان گذاشته است و در راستای شعر کوتاه ایرانی گام بر می دارد

تعریف شعر پریسکه
تعریف شعر پریسکه :


پریسکه یک قالب جدید شعر ایرانی است که براساس فرهنگ اسلامی
ایرانی وبارویکرد مقابله باورود عرفانهای نوظهور وعرفانهای شرقی ایجادگردیده است .

پریسکه متشکل از 2 یا 3 یا 4 فصل (مصراع) بوده و شاعر می تواند درصورتی که تمامی ویژگیهای شعر پریسکه را رعایت نماید دریک فصل هم شعربگوید.
پریسکه می تواند سپید ونیمایی یامو