فیسکوب ایرانیان - 2sana5 - مسافر
سلام دوست عزيز،
به شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان خوش آمديد. براي استفاده از تمام امکانات شبکه ، شما بايد عضو اين سايت باشيد.
عضويت در شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان رايگان است و هميشه هم رايگان خواهد ماند!
براي عضويت بر روي اين [لينک] کليک کنيد.


مسافر
مدت زمان عضویت: 5 سال و 6 ماه و 16 روز و 14 ساعت و 12 دقيقه قبل
خوب [درباره]
شیرینی [علاقه]

8290
نام کاربری: 2sana5
نام واقعی: مسافر

مسافر 
مسافر

ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺸﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ
ﭘﺴﺮﯼ ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﯾﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺍﺱ
ﺑﭽﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ
ﺯﺩﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﺣﺮﻑ
ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﭙﺮﺩﺍﺯﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ
ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ 5 ﺳﺎﻟﯿﮕﺶ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ :
ﻣﻦ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ، ﻣﺎﺩﺭﻡ 18 ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﺎﺩﺭﻡ
ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ !!
ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ
ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮﺩ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺯﻥ
ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺸﻪ !
ﻣﺮﺩ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﺵ
ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﮕﺬﺭﻭﻧﻪ ، ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﯿﺮﻩ ، ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺘﻠﻬﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻗﺎﻣﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ
ﻣﯿﺨﺮﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻋﻤﺮﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ
ﺁﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺶ ﺭﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺭﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺯﯾﺒﺎ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﻭﻧﯽ ﻣﯿﺸﻪ ...
ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺟﯿﻎ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺱ
ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ : ﻭﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻮ ﺭﺍﻫﺮﻭ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ، ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﺮﺩﻩ

مسافر
مسافر 
مسافر

الهی!
نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی.
در اگر باز نگردد، نروم باز به جایی.
پشت دیوار نشینم، چو گدا بر سر راهی. کس به غیر تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی.
باز کن در، که جز این خانه مرا نیست پناهی.

مسافر

4

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
مسافر 
مسافر

رفیق !!!!!

اگه یه روز مُردم...
دیدی تابوتَم رو شونه های مَردمه...
ولی نمیام پائین نوکریتو کنم به دل نگیریا !!!
حلال کن ....
قول میدم؛
به خدا قول میدم همین یه بار ازت
بالاتر باشم
بعدش دیگه همیشه خاک پاتم ..

مسافر
مسافر 
مسافر

کودکی از مسئول سیرکی پرسید:

چرا فیل به این بزرگی را با طنابی به این کوچکی و ضعیفی بسته اید؟ فیل میتواند با یک حرکت به راحتی خودش را آزاد کند و خیلی خطرناک است!

صاحب فیل گفت:
این فیل چنین کاری نمیتواند بکند. چون این فیل با این طناب ضعیف بسته نشده است.
آن با یک تصور خیلی قوی در ذهنش بسته شده است.

کودک پرسید چطور چنین چیزی امکان دارد؟

صاحب فیل گفت: وقتی که این فیل بچه بود مدتی آن را با یک طناب بسیار محکم بستم. تلاش زیاد فیل برای رهایی اش هیچ اثری نداشت، و از آن موقع دیگر تلاشی برای آزادی نکرده است.
فیل به این باور رسیده است که نمیتواند این کار را بکند!

هر کدام از ما، با نوعی فکر بسته شده ایم که مانع حرکت ما به سوی پیروزی است.

مسافر
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس


رفیق به این میگن...

یا رب کمکم کن ...

6

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس

یا رب کمکم کن ...

4

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
مسافر 
مسافر

كسي كه دوستت داره، همش نگرانته.به خاطر همين بيشتر از اينكه بگه دوستت دارم ميگه مواظب خودت باش

مسافر

1

این مطلب را پسند کرده اند.
مسافر 
مسافر

اگر دین ندارید…
نه،نه، این تکراری شده ، اینو ولش کن…
چرا منو تو این موقعیت قرار می دین؟
چی می گفتم؟
آهان اگر سیبیل نمی‌گذارید حداقل ابرو بر ندارید !

مسافر

1

این مطلب را پسند کرده اند.
مسافر 
مسافر

آفرينش روز و شب، زيبايي زمين و كهكشانها، درخشش ستارگان فروزان، همه حاكي از وجود پروردگار يكتاست، پس از او اطاعت مي كنيم، چون او معين كرده كه مرگ آغاز جاودانه هاست.

مسافر
مسافر 
مسافر

اگرکسي واقعا کسي رو دوست داشته باشد بيشتر از اينکه بهت بگه دوست دارم ميگه مواظب خودت باش...پس مواظب خودتون باشید

مسافر
مسافر 
مسافر

عشق يعني خون دل يعني جفا عشق يعني درد و دل يعني صفا عشق يعني يك شهاب و يك سراب عشق يعني يك سلام و يك جواب عشق يعني يك نگاه و يك نياز عشق يعني عالمي راز و نياز ;

مسافر
مسافر 
مسافر

كنون رزم virus و رستم شنو دگرها شنيدستي اين هم شنو • كه اسفنديارش يكي disk داد بگفتا به رستم كه اي نيك زاد • در اين disk باشد يكيfile ناب كه بگرفتم از سايت افراسياب • برو سير مي كن بدين disk هان! كه هم نون و هم آب باشد درآن • تهمتن روان شد سوي خانه اش شتابان به ديدار رايانه اش • چو آمد به نزد mini tower اش بزد ضربه بر دكمه ي power اش • دگر صبر و آرام و طاقت نداشت مران diskرا در drive اش گذاشت • نكرد هيج صبر و نداد هيج لفت يكي list ازroot ديسكت گرفت • در آن disk ديدش يكي file بود بزد enter آن جا و اجرا نمود • كز آن يك demo گشت زان پس عيان به فيلم و به موزيك و شرح و بيان • به ناگه چنان سيستمش كرد hang كه رستم در آن ماند مبهوت و منگ • چون رستم دگر باره reset نمود همي كرد هنگ و همان شد كه بود • تهمتن كلافه شد و دادزد زبخت بد خويش فرياد زد • چو تهمينه فرياد رستم شنود بيامد كه ليسانس رايانه بود • بدو گفت رستم همه مشكلش و از آن disk و برنامه ي خوشگلش • چو رستم بدو داد قيچي و ريش يكي ازbootable ديسك آورد پيش • يكي اندر آن disk بود بر آورد آن را و اجرا نمود • همي گشت tool kit هارد اندرش چو كودك كه گردد پي مادرش • به ناگه يكي رمز virus يافت پی حذف امضاي ايشان شتافت • چو virus را نيك بشناختش مرا از boot sector برانداختش • يكي ضربه زد بر سرش toolkit كه هر بايت آن گشت هشتاد bit • چنين گفت تهمينه با شوهرش كه اين بار بگذشت از پل خرش • دگر باره اما جهالت مكن ز رايانه اصلا تو صحبت مكن • قسم خورد رستم به پروردگار نگيرد دگر disk از اسفنديار

مسافر
مسافر 
مسافر

زندگي کوتاه تر از آن است که به خصومت بگذردو قلب ها گرامي تر از آنند که بشکنند آنچه از روزگار بدست مي آيد با خنده نمي ماند و آنچه از دست برود با گريه جبران نميشود!! فردا خورشيد طلوع خواهد کرد حتي اگر ما نباشيم... یک قلب پاک از تمام معابد جهان زیباتر است از خدا پرسيدم:خدايا چطور مي توان بهتر زندگي کرد؟ خدا جواب داد:گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير، با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس براي آينده آماده شو. ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز . شک هايت را باور نکن و هيچگاه به باورهايت شک نکن. زندگي شگفت انگيز است فقط اگربدانيد که چطور زندگي کنيد

مسافر
مسافر 
مسافر

روزمره گی عین مُردنه ...


حتی اگه شب رو دیر خوابیدی ، صبح زود بیدار شو..


زیر بارون راه برو ! نترس از خیس شدن !

هر چند وقت یه بار یه نقاشی بکش !


توی حموم آواز بخون ! آب بازی کن ، چه اشکالی داره ؟!بی مناسبت کادو بخر!


بگو اینو تو ویترین گذاشتن برای من !


آب نبات چوبی لیس بزن !


بستنی قیفی بخور !

تلفن رو بردار به دوست قدیمیت زنگ بزن !


چای بخور واسه بقیه هم چای دم کن !


جوراب های رنگی بپوش ! خواب ببین !شعربگو !

قاصدک ها رو بگیر ، آرزو کن، آرووووم فوتشون کن !


هرکی هرچی دوست داره فکر کنه ... بیخیال ؛ تو شاد باشنون خامه ای بخر و با لذت بخور !قبل خواب کارهای روزت رو مرور کن،


هیچ وقت خودت رو به مُردن نزن !


همه ی اینا رو گفتم و تو خوندی ...


فقط خواستم یه چیزی بهت بگم ، دوستم :هر جا وایسی ، مُردی...!!


زنده باش ، زندگی کن !


بذار زندگی از اینکه تو زنده ای به خودش بباله !


روزمره گی ، عین مُردنه...


برای خسته شدن زوده !!

مسافر
مسافر 
مسافر

امـــام زمـــــان(عج

قُلُوبــــنا اَوعــــیَةٌ لِــــمَشــــیَّةِ اللهِ فَــــاذا شــــاءَ شِئــــنا؛

دلهاے ما ظـــرف اراده و مـــشـــیت خـــداست پـــس هرگـــاه او چـــیزے را اراده کـــند،مـــا نیز همـــان چـــیز را اراده مـــے کنـــیم.

مسافر

دوستان

دوست شده ام

گروه‌ها

آخرین بازدیدکنندگان

(1283دفعه)
ابتدا وارد سایت شوید .

دعوتنامه

مسافر کسی رابه جامعه مجازی فیسکوب ایرانیان معرفی نکرده است.