فیسکوب ایرانیان - reyhane2 - ننه(✿◠‿◠)
سلام دوست عزيز،
به شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان خوش آمديد. براي استفاده از تمام امکانات شبکه ، شما بايد عضو اين سايت باشيد.
عضويت در شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان رايگان است و هميشه هم رايگان خواهد ماند!
براي عضويت بر روي اين [لينک] کليک کنيد.


ننه(✿◠‿◠)
مدت زمان عضویت: 6 سال و 6 ماه و 19 روز و 2 ساعت و 35 دقيقه قبل


95446
نام کاربری: reyhane2
نام واقعی: ننه(✿◠‿◠)

پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس


گهگاه ،تنفسی به اوقات بده

رنگی به همین آیینه ی مات بده

من میدانم سرت شلوغ است ولی

گاهی به خودت وقت ملاقات بده...
اللهم صل علي محمـــد و آل محمــــد و عجــل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعيــن

54

این مطلب را پسند کرده اند.

5

این مطلب را داغ کرده اند.
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس

.اللهم صل علي محمـــد و آل محمــــد و عجــل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعيــن

42

این مطلب را پسند کرده اند.

6

این مطلب را داغ کرده اند.

پاتوق پلاس


یارو عکس گذاشتن طهران طوفان اومده حالا کامنتای مردم غیور ما :
.
.
ﻧﺎﻣﻮﺛﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺎﺭﯾﮏ ... ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻗﺮﻣﺰ ... ﺍﺻﻦ ﯾﺎﺩ ﮐﺎﻝ ﺁﻑ ﺩﯾﻮﺗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ .ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻣﻮﻧﻢ
ﻧﻤﯿﺪﻩ ﻻﻣﺼﺐ
.
khoda maro nakhor
.
ﺍﻗﺎ ﯾﻪ ﺣﻮﻟﻪ ﮔﻞ ﮔﻠﯽ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ .. ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﺎﺷﻪ
.
ﯾﮑﯽ ﺩﺳﺘﺶ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﮐﻤﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻟﻮﺩ ﻣﯿﺸﺪ ﻭﺳﻂ ﮐﺎﺭ
ﮐﻨﺴﻠﺶ ﮐﺮﺩﻥ
.
ﺧﻮﺏ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﯿﺰﯾﻢ ﻧﺸﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻦ
ﺗﺎﮎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ
.
ﻭﻟﯽ ﺣﻖ ﺍﺭﻣﯿﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻭﻝ ﺑﺸﻪ ......
.
ﻤﻨﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﺮﻩ
ﺗﺠﺮﯾﺶ
.
ﻣﻦ ﺳﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﺻﺎﯾﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩﻡ .... ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭﺻﯿﺖ ﺧﻮﺩﻣﻢ
ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻢ
.
ﺍﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺼﺎﺑﺎﻥ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻭ ﺗﻬﻨﯿﺖ ﻋﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻢ !
.
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮﺭﯾﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻘﯿﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﻦ !!!!
.
ﺁﻗﺎ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﻟﯿﻒ ﺑﺎ ﯾﻪ ﮔﺮﺩﺍﻟﯽ ﺁﺑﯽ ﻭﺳﻄﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻣﺎﻝ
ﻣﻨﻪ ... ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺑﺎﺩ ﺑﺮﺩﺵ!
.
ﻋﺠﺐ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ
.
ﻧﻤﺎﺯ ﮔﻪ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﭼﻨﺪ ﺭﮐﺘﻪ ؟ lo

ALi@13

35

این مطلب را پسند کرده اند.

8

این مطلب را داغ کرده اند.

پاتوق پلاس

تــــا وقتـــے كــﮧ مجهــولـــے ، همــﮧ چيـــــز خـوبــﮧ!
همــﮧ چيـــــز!
تو! خـانومــے ... خـانـــــوم خـانـــــومـا!
|عزيــــز בلــــے|
گلـــے [!]
زيبايــے ... نجيبـــے ...
حيــــات از جنــــس دخــتـــراے בيگــــﮧ نيســـــت!!
افكـــــارت خـيلـــے والاســــت ...
تــو ، با همـــــﮧ فــرق בارے!
با همــــﮧ ے בخــتراے בيگـــﮧ! تو متفــاوتـــــــــے!!
خــيلــے خــوبــے ... خــيلـــے!
.
.
.
.
و تـــو |בل میبنــــבے|
بــﮧ هميــــסּ
ساבگــــــــــــــے ...
.
.
.
امـــــا!
همچيــــــסּ كـــﮧ בل بستـــــے ...
همچيــــסּ كـــﮧ آشكار شــــבے
همـــﮧ چيز تغيـــــیر ميكنـــﮧ ،
همـــﮧ چيـــــز رنگ عـــــوض ميكنــــﮧ!
هـــم تــــو!
!!!!! هــــــم اوסּ !!!!!
تو واســـــش رنــــگ عــــوض ميكنــے ...
اوסּ בيگـــﮧ گرفتـــــاره ... خـيلـــے گرفتـــــار ...
و تـــــو!
تو בيگـــﮧ خـــانوم خـــانوما نيستـــے!
نجيــــب نيستـــــے ...
| با وقــــــار | نيستــے!!!!!!
تــــو هم ميشـــے لنگـــﮧ ے همـــﮧ ے בخــــترا [!]
شناخـتـــــت ســـــخـت ميشــــﮧ!
تــــو با هــــم نوعـــــات هيــــــچ "تفاوتــــے" نـــــבارے!
ميشــــے يــﮧ آهــסּ پرســـــت ...
ميشے يــﮧ پــــول پرســــت
►ميشـــــے يــﮧ בستمــــــال كاغـــــذے ◄
بــﮧ
هميـــסּ
ساבگــــــــــــــے ...
حـتــــے ســاבه تــــر از בل بسـتنــــت!
و تو ϟحـــيراסּ ϟ ميمونـــــے!
توے يــﮧ بهــــت تمـــوم نشــــבنــے ! ! !
با خـــــوבت ميگــــے :
آخــــــﮧ بــے انصـــــــاف! قلبـــــم چـــے ميشــــﮧ؟!
طپـــــش هاے نامنظــــــم قلبــــــــــ♥ـــــــــــم

آقـــــــــــــــــــــــــــــــــامون میــــــــــــــــــــگه : من دنیــــــ...

31

این مطلب را پسند کرده اند.

6

این مطلب را داغ کرده اند.
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس

@★ عــادلو ★


یه کیک خیلی خوش طعم ،

با چند تا شمع روشن

یکی به نیت تو

یکی از طرف من

الهی که هزار سال

همین جشنو بگیریم

به خاطر و جودت

به افتخار بودن
تولد تولد تولدت مبارك
مبارك مبارك تولدت مبارك


عادلــــــــــــــــــــــــوووووووووووووووي عزيـــــــــــــــــــــــــــز و شيطــــــــــــــــــــــــــون ننه
تولــــــــدتـــــــــــــــــــــ مباااااااااااااركــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللهم صل علي محمـــد و آل محمــــد و عجــل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعيــن

25

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس

خُب ...

به امید خدا شروع میکنیم به درس خوندن..!

حالا برگه اول کجاست ؟؟

اللهم صل علي محمـــد و آل محمــــد و عجــل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعيــن

45

این مطلب را پسند کرده اند.

10

این مطلب را داغ کرده اند.
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس

به جان خودت بیُفت !

خودت خودت را بساز ،

وگرنه ... دیگران به تو شکل می دهند .
اللهم صل علي محمـــد و آل محمــــد و عجــل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعيــن

40

این مطلب را پسند کرده اند.

6

این مطلب را داغ کرده اند.
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس

آقا.. گروه ِخونیِ من خاک کربلاست.

اصلا به جزشما به کسی خون نمی دهم..!اللهم صل علي محمـــد و آل محمــــد و عجــل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعيــن

30

این مطلب را پسند کرده اند.

5

این مطلب را داغ کرده اند.
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس

سطل زباله ی قلبت را خالی کن!

پادشاه

در کنار زباله منزل نمی گیرد .


نه شکارگاه دارد و نه حرمسرا

و نه بادمجان دورقاب چین است ...پادشاه محبوب منپادشاهی خودمختار است .

وزیر وکیل نمی خواهد !

پایه های تخت پادشاهی اش را می لرزاند ..

آه پیرزن ،

گریه ی یتیم ،

ناله ی دل شکسته ،

او به دیدار آن ها می رود ...

.

.

تاجش را بر سرم گذاشت

و با مهربانی

تماشایم کرد .


قدرتمندترین پادشاهی ست که می شناسم .رعیت او

آزادی بیان دارند ..

صدای مخالفانش را نمی شنوی ؟؟یک روز مرا کنار خودش نشاند ؛

گفت :

جای تو اینجاست ،

پیش خودم ...پادشاهی که دوستم دارد .

مُلکِ تحت فرمانش دروازه و نگهبان ندارد

هر وقت دلت خواست

به دیدنش برواز او نترس !

پادشاه خوش اخلاقی است...

خدا ...

اللهم صل علي محمـــد و آل محمــــد و عجــل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعيــن

19

این مطلب را پسند کرده اند.

3

این مطلب را داغ کرده اند.
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس

بگذار هر چه نمی خواهند
بگوئیم

بگذار هر چه نمی خواهیم
بگویند

باران که بیاید
از دست چترها کاری بر نمی آید

ما، اتفاقی هستیم
که افتاده ایم !

نصرت رحمانی

50

این مطلب را پسند کرده اند.

7

این مطلب را داغ کرده اند.
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس

ابتدا میوه ی مورد علاقتون رو انتخاب کنین بعد برید آخر پست نتیجه رو بخونین جالبه!
.
.
.
.
.
.
.
.
1- موز
2- سیب
3- پرتقال
4- توت فرنگی
5- آلبالو
6- گیلاس
7- آناناس
8- آلوچه
9- زرد آلو
10- انار
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1- موز : شما انسانی هستید که موز را دوست دارید
2- سیب : شما انسانی هستید که سیب را دوست دارید
3- پرتقال : شما انسانی هستید که پرتقال را دوست دارید
4- توت فرنگی : شما انسانی هستید که توت فرنگی را دوست دارید
5- آلبالو : شما انسانی هستید که آلبالو را دوست دارید
6- گیلاس : شما انسانی هستید که گیلاس را دوست دارید
7- آناناس : شما انسانی هستید که آناناس را دوست دارید
8- آلوچه : شما انسانی هستید که آلوچه را دوست دارید
9- زردآلو : شما انسانی هستید که زردآلو را دوست دارید
10- انار : شما انسانی هستید که انار را دوست دارید

آينه آينه
اين آينه واسه اونائيه كه بخوان حرف بدبد بزنن هههههههههههههههههههه

اللهم صل علي محمـــد و آل محمــــد و عجــل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعيــن

37

این مطلب را پسند کرده اند.

6

این مطلب را داغ کرده اند.
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاسقانون های فوتبال دوران کودکی! یادته؟!

1. اونیکه از همه چاقتتر بود، همیشه دروازبان بود!

2. همیشه اونی که صاحب توپ بود ، میگفت کی بازی میکنه کی نه!

3. زیاد قسم میخوردی پنالتی بود ، قسم نمیخوردی پنالــــــتی نبود!

4. بــــازی زمــــانی تموم میشــــد ، وقـــتی همه خســـته میــــشدن!

5. مهم نبود بازی چند چنده ، هرکی گلِ آخــر بازی رو میزد ، برنده بود!

6. داور هم که موی زائد !

7. اگه یه موقع توپ گیر نمیومد ، یه جورابی دبِ پلاستیکی چیزی …!

8. اگه یارکِشی آخر انتخاب میکـردی، دیگه امیدی واسه زندگی نبود!

9. لحــــظه ای که توپ مــــیرفت زیر ماشینی که در حال حــــرکته، پر استرسترین لحظه زندگی بود!

10. وقـــــتی صــــاحب توپ عصــــبانی میشد، بازی تمــــوم میشد!

11. دختر همســـایه از کوچه رد میشد، همه رونالدینیو میشدن!

12. شلــــوارت، کفشـــت، پیرهـــنت پاره میشد، کـتک شـب رو … !

13. مسابقه با تیم کوچه بغلی مثل لشکر کـشی هیتلر به لهستان بود!

یادش بخـــــــیر

اللهم صل علي محمـــد و آل محمــــد و عجــل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعيــن

29

این مطلب را پسند کرده اند.

3

این مطلب را داغ کرده اند.
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس

وقتى “چه خبر؟” به “دیگه چه خبر؟” تبدیل شد خدافظى کنید !

اللهم صل علي محمـــد و آل محمــــد و عجــل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعيــن

18

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس

گاهى اوقات این آدم ها نیستن که عوض مى شن

نقابه که مى افته !

اللهم صل علي محمـــد و آل محمــــد و عجــل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعيــن

34

این مطلب را پسند کرده اند.

4

این مطلب را داغ کرده اند.
پاتوق پلاس 
پاتوق پلاس

اوه اوه اوه
به خبری که هم اکنون به دستم رسید توجه فرمائید!!!!!
هم اکنون از سوی پدر گرامی به من مژده ایی داده شد که خوشی تعطیلی و خواب 3 روز اخر هفته پـــــــــــــــــــــــــــــــر
میهمانان گرامی ما که شامل دوست دوران سربازی پدرم
همسر دوست دوره سربازی پدرم
دختر دوست دوره سربازی پدرم
و دو پسر دسته گل دوست دوره سربازی پدرم
از دوشنبه تا جمعه از اصفهان به منزل ما می آیند و سکنی میگزینند!!!!
آیا کسی ننه پیرو فرتوتش را به منزلش دعوت نمی نماید؟؟؟؟

اللهم صل علي محمـــد و آل محمــــد و عجــل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعيــن

24

این مطلب را پسند کرده اند.

2

این مطلب را داغ کرده اند.

دوستان

همه »

دوست شده ام

مدیریت گروه

(2گروه)

گروه‌ها

(44گروه)

آخرین بازدیدکنندگان

(34538دفعه)
ابتدا وارد سایت شوید .

دعوتنامه

ننه(✿◠‿◠) کسی رابه جامعه مجازی فیسکوب ایرانیان معرفی نکرده است.