پیش 5 سال - ترجمه

خسرو شکیبایی چه زیبا گفت:
گاهی باید نبخشید،
کسی ک بارها او را بخشیدی و نفهمید...
تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد.!!
گاهی...!!
نباید صبر کرد،
باید رها کرد و رفت،
تا بدانند اگر ماندی،
رفتن را بلد بوده ای!!!
گاهی...!!!
بر سر کارهایی که برای دیگران انجام میدهی باید منت گذاشت...
تا آن را کم اهمیت ندانند...
گاهی...!!!
باید بد بود،
برایه کسی که:
فرق خوب بودنت را نمیفهمد...

پسند