کنار برکه دلم نشستم و نیامدی
دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی
سوال کردم از خدا نشان خانه تورا
سکوت کرد و در سکوت شکستم و نیامدی

پسند