واسه برخی انسانها هرکاری کنید دوستتان نخواهند داشت و برخی هم هر کاری کنید دست از دوست داشتنتان برنخواهند داشت،
پسجایی روید که عشق حضور دارد).

پسند