دوستت دارم پریشان، شانه میخواهی چکار؟
دام بگذاری اسیرم، دانه میخواهی چکار؟
تا ابد دور تو میگردم، بسوزان عشق کن
ای که شاعر سوختی، پروانه میخواهی چکار؟

پسند