سلام بچها نا سلامتی دنیای مجازیه چرا گفتمان نداره '''چرا موضوع و مسائل مختلف صحبت نمیشه '''خیلی کسل کنندست ''لطف کنید همگی تلاش کنیم

پسند