به لبهای ساده ات بیاموز لبهای وحشی هر هرزه ای لایق بوسهای آتشینت نیست کسی را ببوس که حرمت بوسه را بداند و حداقل به خاطر بوسهایت فردا که از کنارت رد شد'''' با نیشخند نگوید ''''فاحشه !''''

پسند