افلاطون میگه ''''اگه با دلت کسی یا چیزی را دوست داشتی زیاد جدی نگیرش چون ارزشی نداره. چون کار دل دوست داشتنه ''''مثل کار چشم که دیدنه !!!! اما اگه یه روز یکی رو با عقلت دوست داشتی '''''' اگه عقلت عاشق شد 'بدون داری چیزی رو تجربه میکنی 'که بهش میگن عشق واقعی

پسند