شاملو میگه بترس از او که سکوت کرد وقتی دلش را شکستی او تمام حرفهایش را جای تو بخدا زد و خدا خوب گوش میکند و خوب تر یادش میماند ''''' خواهد رسید روزی که خدا تمام حرفای او را سرت فریاد خواهد کشید '''''و تو آن روز درک خواهی کرد چرا گفتند دنیا دار مکافات است ۰۰۰۰۰

پسند