تا حالا دخترها دقت کردن '''اول هر رابطه ای شیرینه ولی بعد مدتی کم کم تلخ میشه !!!!!! اول واسه خودت میخوادت بعد یه هفته خواستهاش شروع میشه ''''اول واسه عشق و علاقه کنارته بعدش واسه هوس میمونه '''دقت کردین هر پسری واسه ازدواج بخوادت نه دوستت میشه نه باهات س ک س میکنه !!!!!

پسند