با عشوه بیا در بغلــم ای گـلِ نازم
تا نطفه ببندد غـزلم ای گــلِ نـازم

تا کی بدوم در پی تو خانه به خانه
تا کی بکنی بی محـلم ای گلِ نازم

از عشق تو بی تابم و با این دل شیدا
آواره یِ کـوه و کُـتلم ای گـلِ نازم

دائم دلم از لرزه و پس لرزه بلـرزد
بـــر رویِ مدار گسلم ای گلِ نازم

خورشیدی و چرخان شده ام دورِ مدارت
عشقت ببرد تا زحـلم ای گـلِ نازم

از روز ازل فلسفـه ی چشم سیاهت
شد باعثِ بحث و جـدلم ای گلِِ نازم

از دوری تو کاسه ی صبرم شده لبریز
جـانم به لب آمـد عسلم ای گل نازم

پسند