پیش 4 سال - ترجمه

اقا یه سوال بد جوری ذهنمو درگیر کردهمگه ما وقتی میریم حموم تمیز نمیشیم؟؟!؟؟
پس چرا حوله بعد از یه مدت کثیف میشه
یکی جواب بده دارم داغون میش

پسند