پیش 5 سال - ترجمه

آرزوهایم هوایی میشوند …!

به باد میروند …!

دود میشنود …!

حس میکنم معتاد حسرت هایم شده ام…!

پسند