در زندگی هرگز به کسی که بهت یک بار خنجر زده اعتماد نکن

پسند