پیش 5 سال - ترجمه

✘قَلبـــے ڪہ نِمــیرِسِہ بِه اونْ ڪــہ خواستِــــــہ بِهتَـــره هَمـــیـטּ اَلـــاטּ هَمینجــــا واستِـــــــہ↡↟...×!

پسند