گرما یعنی نفس های تو....


دست های تو...


آغوش تو...


من به خورشید ایمان ندارم...

image
پسند