این روزها هر كسی مرا میبیند، از حال و روز من میپرسد.
.. شك نكن كه اگر هم از حالم بگویم، هیچ كس نمیفهمد.
همین قدر بدان كه بـــه طــــرز خیـلی خیـلی تلخـــی آرامــم

پسند