پیش 6 سال - ترجمه

دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من
گر از قفس گریزم کجا روم کجا من

پسند