سالهاست
خانه هیچ زنی "مرد" نمی خواهد

همدم میخواهد
یک دوست میخواهد

که پیرهن گل گلی
و چشم های پرحرف بانو را بفهمد

مرد که در خیابان زیاد است
سالهاست خانه ی زن ها
نیست در جهانی میخواهد


که فقط درک کند
و آغوشش خوب کار کند ...

پسند