اگه میبینی که روزی خدا برات کمه...آخه چشممون به سکه های سفره همه...
دیگه حتی ماهی از دلتنگی اومده رو آبه...نفسهای آخره میخواد تا ابد دیگ بخوابه...

پسند