اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان 2015 ژانویه

«پیام اول : از مصرف دخانیات پرهیز کنید. پیام دوم : فعالیت بدنی منظم داشته باشید. پیام سوم: وزن خود را در حالت ایده آل نگه دارید. پیام چهارم : تغذیه سالم داشته باشید. پیام پنجم: خود را در برابر عفونت ها محافظت کنید. پیام ششم: از پوست خود محافظت کنید. پیام هفتم : در منزل و محیط کار اصول ایمنی را رعایت کنید. پیام هشتم: زندگی روانی معنوی سالمی داشته باشید. پیام نهم : زندگی اجتماعی سالمی داشته باشید. پیام دهم : در صورت دارابودن علایم هشداردهنده سرطان به پزشک مراجعه کنید.»

پسند