زندگي قشنگه اگه با توباشه مرگ قشنگه اگه براي تو باشه دلتنگي قشنگه اگه به خاطر تو باشه من قشنگم اگه باتو باشم... اما تو هر كاري بكني قشنگ نميشي پس تلاش نكن

پسند