زاهد همه ی عمر به فکر سود است

تنها خودش از کار خودش خوشنود است

عمری ست دکان دارد و می فرماید

مردم بشتابید! خدا موجود است!

پسند