گر رسد شمس قمر هم به کفم

باز گویم سگ شاه نجفم

پسند