پیش 9 سال - ترجمه

ترسـو بودی ،
جاده خیانت را برایت تنگ و تاریک و ترسناک کرده ام
امـــا . . .
چه شجـاع شده ای . .

پسند