پیش 8 سال - ترجمه


با چشمانش حرف میزﻧد؛

دوست داشتنش را با نگاهش ﻣیگو ﯾد ،
دﻟﺘﻨﮕی در چشمانش اشک ﻣی شود !

وقت شادی ؛

چشمانش برق میز ﻧد ...

وقت عشق بازی

چشمانش خُمار ﻣﮯ شود ،

تمام دنیا را ﻣﮯ شود در چشم زن خلاصه کرد!

وﻗﺘﮯ با نگاهش כنیا را عاشق ﻣﮯﻛﻨכ ...

پسند