پیش 7 سال - ترجمه

خوشبختی من پیدا کردن تو از میان این همه ضمیر بود .

پسند