پیش 8 سال - ترجمه

اول انسان باش

بعد آزاد باش...

باهر دین و آیینی که هستی !!!!

پسند