پیش 8 سال - ترجمه


نامردی ب این میگن
اینکه جونتو واسه یکی بدی
اما اون حاضر نباشه نیگات کنه
هی خدا

پسند