آموختم که خداعشق است

وعشق تنهاخداست

آموختم که وقتی نااومید میشوم،

خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد

تادوباره به رحمتش امیدوارشوم

اموختم اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم،

خدابرایم بهترینش رادر نظرگرفته

اموختم که زندگی سخت است

ولی من از اوسخت ترم

پسند