•گذشته ام که حالم را گرفته °

•آینده ام که حالی برای رسیدنش ندارم°

•و حالی که حالم را به هم میزند!°

• یه روز خوب کی میاد…؟؟؟؟•

پسند