برايــــم مهم نيســــت چه ميشـــود!!!
به همــــه ی باورهــــايم سوگنــــد!!!
هيچ چيــــزي برايــــم مهــــم نيســـت!!
يک کــــلام!!!
من......
دســــــت از.....
دوســـــــــــت داشــــــتنـــــت نميکشــــم!!!
و اين يعنــــی...

نهايــــت خوشـــبختی!!!
گـيـــرم تـمـام دنـيـا بـگـويـنــد مـا مـال هــم نـيـسـتـيــم!!!
مــا بـه درد هـم نـمــيـخـوريـم!!!
گـيـــرم بـرای زيـر يـک سـقـف رفـتـن....
عـشـق ... آخـريـن مـعـيـار ايـن جـمـاعـت بــاشـد!!!
گـيـرم دوسـت داشـتـن بـدون سـنـد حـرام بـاشـد!!!
عـجـيـب بـاشـد!!!
بـاور نـکـردنـی بـاشـد!!!
مـــــن امـا...
گـيـــر ايـن گـيـــــرها نــيـسـتــم!!!
من تــا أبـد....
گـيـر چــشـمـان تــوام!!!
گير دوســت داشـتـنـت!!!
مــی بـــوســمــت...
آنــقــــــدر کــــه طــــــرح لــــبـــــــهــــــايــــم...
روی انـــدامـــتــــــــ بــــمــــــانــــد...
مـــيـخـــــواهــــم هــــمــه بــــدانــنـــــد کـــــه...
من برای دوست داشتنت
برای لمس دستانت
برای غرق شدن در آغوشت
از هیچکس اجازه نمیگیرم....

حتی خودت...هع

پسند