هر چه می روم ،
نمی رسم . . .
گاهی با خود فکر می کنم . . .
نکند من باشم
کلاغ آخر قصه ها!

پسند