دیرین گونه‌ها مبتنی بر سنت‌هایی شکل گرفتند که بر‌پایه‌ی عرف‌و‌ فرهنگ روزگار‌خود بوده است. تخریب و انحراف دیرین گونه‌ها، با حذف سنت پایه‌ی آن اتفاق می افتد. به طور مثال در دیرین‌گونه‌ی نوح (ص)، طوفان نوح بر پایه‌ی کفر مردمان اتفاق افتاد. حجتی به نام نوح (ص) در‌میان مردم بود که به‌او گوش‌دل نسپردند و اینگونه طوفان نوح پس‌از تمام گشتن حجت بر‌مردم، پدید آمد. حال اگر‌ما روش‌و‌متد طوفان‌نوح را گرفته و براساس آن کار‌هنری تولید کنیم، اما بستر کفر‌مردمان و وجود حجت الهی را از این سنت حذف نماییم، تمام‌سنت و آن دیرین‌گونه‌ی مورد‌نظر مخدوش شده است. به مخاطب القا کرده‌ایم که چه کافر بشوید و چه نشوید، چه به حجت‌الهی توجه کنید و چه نکنید، بازهم در‌ هر‌‌زمان ممکن طوفان نوح پدید می آید.
در حقیقت بزرگترین اهانت به خدا در‌این فیلم مربوط به روایت انصراف خدا و ایجاد زمینی عاری از انسان است. خدا به روایت آرونفسکی، خالقی‌ست که انسان را بی‌هیچ هدفی خلق کرده و حال از‌این عمل خود پشیمان شده‌ است. او به کمک نوح درصدد است تا نسل انسان نابود گشته و در زمین تنها حیوانات باقی بمانند.

و یادآور هنگامی‌که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بر زمین خلیفه‌ای قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند: آیا در آن‌کسی را قرار می‌دهی که فساد و خونریزی کند. درحالی‌که (اگر هدف خلقت تسبیح است) ما تو را تسبیح میگوییم؛ و پروردگارت گفت: یقیناً من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید. (سوره بقره- آیه ۳۰)

پسند