فریدون فروغی میگه:اگر ب یاد کسی هستیم این هنر اوست نه هنر ما...

پسند