دستمال کاغذی به اشک گفت:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نه واقعا الان اومدی ببینی دستمال کاغذی به اشک چی گفته؟؟؟؟
نه ینی واقعا دستمال کاغذی حرف میزنه؟
هم سنای تو الان دارن اورانیوم غنی میکنن اونوقت تو اومدی ببینی
دستمال کاغذی چی گفته؟؟؟؟حتما دانشجو هم هستی؟؟؟؟؟
M.B

پسند