پیش 6 سال - ترجمه

متنفرم از خاطره هایی که وقتی بهشون فمر میکنم میگم/وای من چقدر احمق بودم

پسند