رفاقت را از گرگ بیاموز
گرگ با همنوعان خود شکار می کند
خو می گیرد و زندگی می کند ولی...
موقع خواب یک چشم خود را باز می گذارد
گویی گرگ معمای رفاقت را خوب درک کرده است....
M.B

پسند