پیش 6 سال - ترجمه

گل، من باش یارا،خاربامن ...........رخ تودولت دیدارمن
تومهری،من زمین بی قرارم.......بدروت گردش بسیاردارم
شماره بوسه راازکام من خواه.....لب شیرین زه تو،مقداربامن
تودرخواب اسوده تاصبح.......................به شبها دیده بیداربامن

پسند