پیش 6 سال - ترجمه

اگه تمام شب روبرای ازدست دادن خورشید گریه کنی...لذت دیدن ماه روازدست میدی

پسند