بار حمالان به دوش خود بردن ننگ نیست...زیر بار منت نامرد رفتن مشکل است

پسند