بریدن از دنیا دو حالت داره یکی اینکه دنیا ازت ببره ...
یکی دیگه هم اینکه تو از دنیا ببری ...
بین این دوتا خیلی فرقه
یکیش مستقیم توی جهنمه و ..
اون یکی ....

پسند