پیش 10 سال - ترجمه

رد شدم از کنارت آهسته/ مثل یک جنس غیر قانونی

درد بی دردی ام به دردم خورد/ خاطرات تو دفن شد در خاک

دود شد چشم های قهوه ای ات/ مثل در منقل کسی، تریاک

ماه در متن شب قدم می زد/ دست من روی نبض حساست

تن داغ تو را شنا کردم/ تا رسیدم به بندر عباست

پسند