پیش 10 سال - ترجمه

عـــاغـــا ینی من چند روز صبر کنم که امتیازم 500 بشه بتونم عکس بذارم ؟!
این چه کاریه ؟
با احساسات من بازی نکنین

پسند