پیش 8 سال - ترجمه

من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهي که بلغزد بر من...! من خودم هستم و يک حس غريب که به صد عشق و هوس مي ارزد... من نه عاشق هستم و نه دلداده به گيسوي بلند و نه الوده به افکار پليد.... من به دنبال نگاهي هستم...! که مرا از پس ديوانگيم مي فهمد

پسند