پیش 9 سال - ترجمه

پیش هیچ آدمی به خطاهایت اعتراف نکن
آدمها جنبه ندارند ژست خدایی برایت میگیرند...

پسند