پیش 8 سال - ترجمه

زخم ها هميشه خونريزي نمي كنند
زخم ها هميشه ورم،چرك،عفونت نمي كنند
گاهي مي شود كه يك زخم شكل يك لبخند
تا هميشه روي لبت تازه مي ماند!

پسند