براي خيانت ،
هــــزار راه هــســــت اما هـيــچ کــــدام
به انـــدازه تــــظـــاهـــر
به دوست داشتن کــثـيــف نـيـســـت …

پسند